Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Zoetjes & zo

Kortestraat 5b

3545 Zelem (Halen)

België

Ondernemingsnummer BE0544.578.487

 

Toepasselijkheid

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zoetjes & zo en zijn klanten. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

Voorafgaand aan de bestelling van een product is de klant verplicht de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt. Indien dit niet gebeurt, kan de bestelling niet worden afgerond. Elke bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 

Aanbod

Door het ruime aanbod zijn niet alle producten in voorraad en/of onmiddellijk beschikbaar.  Daarnaast zal vermeld worden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur of zich onder voorwaarden bevindt.  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Zoetjes & zo zonder aansprakelijk gesteld te worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De aangeboden producten zijn steeds voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving zodat de klant in staat is om een zo goed mogelijke beoordeling te maken van het product. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Enige afwijkingen die kunnen voorkomen (kleur, afmetingen en gewicht) geven geen aanleiding tot een verbreking van de overeenkomst of eventuele schadevergoeding.  

 

Bestelling 

Zoetjes & zo stelt een aantal voorwaarden waaraan de klant moet voldoen alvorens een bestelling kan geplaatst worden. Indien dit niet het geval is, kan uw bestelling geweigerd worden:

• Leveringsadres in België

• Minimumleeftijd 18 jaar

• Betaling afgerond

• Geen overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik

 

Prijs

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en taksen, exclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces. 

 

Betaling

Zoetjes & zo beschouwt de verkoop definitief na het ontvangen van een betaling.  In geval van weigering van betaling is Zoetjes & zo niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.  Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

 

Levering

Zoetjes & zo levert na het ontvangen van de betaling op alle adressen in België.  Gezien het vaak gaat om gepersonaliseerde items, dient de klant rekening te houden met een leveringstermijn van 1 à 2 weken.  Enige afwijkingen zijn hier mogelijk, de klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Zoetjes & zo gebruikt de adresgegevens die de klant bij de bestelling heeft ingegeven. Indien deze foutief zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant en kan dit leiden tot extra kosten. Enige vertragingen op de levering of een niet levering door de logistieke partner valt buiten de verantwoordelijkheid van Zoetjes & zo. Indien de klant zijn levering niet ontvangt binnen de 30 dagen na de bestelling, kan de klant overgaan tot een annulatie van de bestelling.

 

Retour

Gepersonaliseerde geschenken kunnen niet geruild of teruggenomen worden. Het herroepingsrecht, opgelijst in het volgende hoofdstuk I is niet van toepassing voor op maat gemaakte en gepersonaliseerde geschenken. Indien de klant niet tevreden is over de geleverde goederen, verbindt Zoetjes & zo zich er toe een oplossing te zoeken die voor beide partijen billijk en aanvaardbaar is. Gelieve een mail te sturen naar  info@zoetjesenzo.be met vermelding van bestelnummer en reden waarom het product niet aan de verwachtingen voldoet. 

 I.  Herroepingsrecht

1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

2. De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.

3. De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:

  • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

4. De klant informeert de beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door

  • het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken;
  • een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken.

Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan Zoetjes & zo.  De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6. Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.

7. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.

8. Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.

9. De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

  • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Zoetjes & zo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
  • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
  • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

 

Garantie

De klant wordt aangeraden de geleverde goederen bij ontvangst te onderzoeken of de kwaliteit van de geleverde goederen overeenstemt met de gesloten overeenkomst. Indien dit niet het geval is, kan de klant binnen een termijn van twee maanden Zoetjes & zo schriftelijk op de hoogte stellen op bovenvermeld adres. Wanneer de termijn van twee maanden overschreden is, verliest de klant zijn recht om de vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

Indien de klant tijdig Zoetjes & zo op de hoogte stelt van een gebrek in conformiteit van het product, heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een termijn van 30 dagen. 

 

Klachten

Zoetjes & zo is steeds beschikbaar om de klant te woord te staan in geval van eender welke klacht. Klachten kunnen per post,  telefoon of e-mail verstuurd worden en zullen zo snel mogelijk behandeld worden.  

 

Aansprakelijkheid

Zoetjes & zo is slechts aansprakelijk voor de aankoopprijs van het product. Enige afwijkingen in adressen, teksten of namen vallen buiten de aansprakelijkheid. Bij verlies of beschadiging bij gebruik vervalt ook de aansprakelijkheid.

 

Branding

De website en bij behorend logo, foto’s, beelden en teksten zijn eigendom van Zoetjes & zo en zijn beschermd. Het gebruik of reproduceren ervan is verboden.

 

Privacy

Zoetjes & zo verbindt zich ertoe de gegevens van de klanten enkel te gebruiken in de onderlinge communicaties en bij het verzenden van de bestelling. Deze gegevens worden met geen andere partij gedeeld.